2020-08-31 08:53Pressmeddelande

Så kan politiken för gestaltad livsmiljö förbättras - ny rapport

Linda Kummel, chef ArkDes Think Tank och ansvarig för rapporten. Cred: Elsa Soläng.Linda Kummel, chef ArkDes Think Tank och ansvarig för rapporten. Cred: Elsa Soläng.

Så kan politiken för gestaltad livsmiljö förbättras. Ny rapport.

Involvera medborgarna och öka kunskapen både om staden och möjligheterna att påverka, gestalta för flera olika ändamål och förändra stadens gator och platser utifrån människans behov. Det är några av de viktigaste medskicken och förbättringsåtgärder som ArkDes lyfter i rapporten ”Med människan i fokus” som följer upp Politik för gestaltad livsmiljö. Rapporten finns i det bifogade presskitet.

Involvera medborgarna och öka kunskapen både om staden och möjligheterna att påverka, gestalta för flera olika ändamål och förändra stadens gator och platser utifrån människans behov. Det är några av de viktigaste medskicken och förbättringsåtgärder som ArkDes lyfter i rapporten ”Med människan i fokus” som följer upp Politik för gestaltad Livsmiljö. Rapporten kan laddas ned från ArkDes hemsida den 1 sept.

Följande medskick och förbättringsåtgärder ser ArkDes är prioriterade:

Involvera och utbilda medborgarna att det går att påverka - ökad kunskap ger delaktighet. Enligt Samhällsbarometern 2020 upplever endast 11 % av de tillfrågade att de har god möjlighet att påverka stadens utveckling och i den nationella undersökningen som ArkDes genomförde i november 2019 har endast hälften av de drygt 1 000 tillfrågade deltagit i någon form av påverkansprocess. Lägst delta­gande syns bland unga vuxna och universitets­studerande, störst bland äldre mellan 65 och 79 år. Det allra vanligaste sättet att påverka är, enligt undersökningen, att skriva på en protest­lista. Att fånga upp ungas röster är särskilt viktigt i det fortsatta arbetet.

Flexibilitet och återbruk - planera redan från början för en byggnads liv på sikt.
Flyttbara väggar, förhöjda bjälklag och utrymme för ventilation. Flexibla byggnader och planer och möjlighet att återbruka byggnader och byggmaterial är en viktig framtidsfråga enligt många av de som intervjuats inför denna rapport. Hur byggnader kan designas för att användas för flera olika ändamål, olika grupper eller över olika tidsperioder kommer att vara en designutmaning som framtidens arkitekter och designers behöver arbeta med i högre grad.

Gemensamma rum - lyft gaturummens utformning i relation till mobilitet liksom betydelsen av säkra friytor för fler.
Stadens gemensamma rum som gator, parker och torg är en viktig fråga i Politik för gestaltad livsmiljö, och deras betydelse har i dessa Coronatider ytterligare förstärkts. I dessa rum spenderar många människor en stor del av sitt liv, och de kan erbjuda allt från rekreation och  folkliv till konst. Hur nya stadsdelar kan utformas för att möta dagens behov av rekreationsyta är en stor utmaning särskilt för storstäderna. Här ser ArkDes ett stort utvecklingsområde för politikens måluppfyllelse.

- Genom det nya begreppet gestaltad livsmiljö markeras en övergång från att prata om stil och estetik till att sätta människan i centrum och att prata om hur det rumsliga påverkar oss som individer. I rapporten lyfter vi områden där vi ser möjlighet till förbättring och utveckling. Dessa medskick är viktiga för oss i framtiden, säger Linda Kummel, Chef på ArkDes Think Tank och ansvarig för rapporten.

- Ett av politikens viktigaste medskick är att invånarnas behov och önskemål bör vara centrala utgångspunkter för vårt arbete. En av de största utmaningarna som samhällsutvecklingen står inför är hur invånare ska kunna involveras på ett meningsfullt sätt, inom beslut kopplade till hur deras närmiljöer förändras. Rapporten lyfter fram vikten av att våra städer och platser bör skapas i samspel med människorna som bor där, och att vi kommer att behöva banbrytande innovationer om vi ska kunna uppfylla den potential som finns inom detta område, säger Kieran Long, överintendent ArkDes.

Rapporten är en uppföljning av Politik för gestaltad livsmiljö med fokus på de uppdrag som ArkDes har tillsammans med Boverket, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd. Bakom rapporten står ArkDes Think Tank, som är en del av ArkDes. ArkDes Think Tank är en kreativ nod för forskning, samverkan och strategiskt analysarbete inom arkitektur och design.

Om Politik för gestaltad livsmiljö
I Politik för gestaltad livsmiljö som antogs för två år sedan fick ArkDes i uppdrag att verka för att de mål som riksdagen har fastställt för arkitektur, formgivning och design uppnås samt att följa upp politikens genomslag på området. ArkDes ska också vid behov föreslå åtgärder för att stärka måluppfyllelsen. I uppföljningsrapporten lyfts även barnperspektivet, klimatfrågan och ett tryggt och tillgängligt samhälle.

Politikens målsättning handlar om en helhetssyn på utformningen av våra livsmiljöer; platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv. Att arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö ska stärka varandra för att hantera de samhällsutmaningar vi står inför och tillsammans bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle där alla ska få möjlighet att påverka vår gemensamma miljö.

Här finns en bra sammanfattning av området och politiken:

https://www.regeringen.se/48ec26/contentassets/0c956f9d26224b7f87420fefb50c0d0f/politik-for-gestaltad-livsmiljo.pdf

 

Rapportens upplägg

Utvärderingsrapporten försöker greppa skeenden, framsteg och utmaningar från politikens antagande från maj 2018 till maj 2020. ArkDes avser att årligen återrapportera politikens genomslag med utgångspunkt i myndighetens ansvarsområden och utforskar olika vägar för att vidga perspektiven och låta många röster komma till tals. Årets rapport bygger på ett underlag av enkäter, forskningsrapporter, intervjuer och inte minst insamling av resultat från alla de projekt och uppdrag som delats ut inom ramen för gestaltad livsmiljö. I del tre av rapporten/i rapportens sista del presenteras sju medskick för att målen i politiken ska kunna uppnås.

Digital konferens 3 sept om Gestaltad livsmiljö. Media är välkomna att närvara. Det är ett rekordstort intresse med 1700 anmälda till den digitala heldagskonferensen om Gestaltad livsmiljö. ArkDes, Boverket, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd bjuder gemensamt in till en dialog om framtidens arkitektur, form, design, konst och kulturarv i relation till människans möjligheter och behov. Medverkar gör bland andra kulturminister Amanda Lind, arkitekten Mia Hägg och Norges riksantikvarie Hanna Geiran. Mer info och anmälan: https://pressrum.arkdes.se/posts/pressreleases/inbjudan-och-intervjumojligheter-3-sept---fra

Pressfrågor och intervjuer: maria.ostman@arkdes.se 073-273 36 00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Om ArkDes (Arkitektur- och designcentrum)

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Vi är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design.


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman