2023-05-22 12:44Pressmeddelande

För allmänt bruk: Här är teamet som ska utforska Robertsfors bruksmiljöer

Det utvalda teamet i utlysningen För allmänt bruk. Från vänster: Jenny Nordmark, foto: Josefina Nordmark. Johannes Samuelsson, foto: Johannes Samuelsson. Åsa Hallén, foto: Lars Sjöqvist. Maja Hallén, foto: Annelie Jönsson.Det utvalda teamet i utlysningen För allmänt bruk. Från vänster: Jenny Nordmark, foto: Josefina Nordmark. Johannes Samuelsson, foto: Johannes Samuelsson. Åsa Hallén, foto: Lars Sjöqvist. Maja Hallén, foto: Annelie Jönsson.

Arkitekten Maja Hallén, fotografen Johannes Samuelsson, antikvarien Åsa Hallén och scenografen Jenny Nordmark – de är teamet som ska aktivera och utveckla en av Robertsfors äldre bruksbyggnader. Projektet, För allmänt bruk, är en del av ArkDes (Arkitektur- och designcentrums) praktiknära forskningssatsning 2023. Det sker i samarbete med Robertsfors kommun och Riksantikvarieämbetet.

I samband med den omfattande industriella utveckling som pågår i Västerbotten och etableringen av Norrbotniabanan, räknar hela regionen med ett stort antal nya invånare. I och med denna utveckling behövs nya offentliga rum av hög kvalitet och platser där människor kan mötas. I projektet För allmänt bruk, som äger rum i Robertsfors, undersöks hur befintliga kulturhistoriska miljöer kan bidra med nya värden i samhällsutvecklingen.

Projektet är ett samarbete mellan ArkDes, Robertsfors kommun och Riksantikvarieämbetet och fokuserar på en slaggstensbyggnad av kulturhistoriskt värde som under tiden då bruket var igång bland annat användes som stall.

Robertsfors ort är en plats med unika kulturmiljöområden och samtidigt är det en plats för flera kommande statliga satsningar, bland annat Norrbotniabanan som kommer att gå i närområdet för projektplatsen. Samhällsomvandlingen innebär många möjligheter, men även utmaningar. Vi hoppas på att få en insikt i hur platsen kan användas utan att dess historiska kvalitéer går förlorade. Vi tror även att projektet kan medföra positiva erfarenheter och utveckling, säger Petra Andersin, kommunalråd i Robertsfors kommun.

Efter en utlysning som stängde den 3 april, där 35 team ansökte om att medverka i projektet, valdes ett team ut som fram till december kommer att undersöka hur byggnaden kan utvecklas långsiktigt. 

Det här projektet syftar till att befolka en byggnad med en spännande historia och en intressant rumslig placering och vi är väldigt glada och stolta över detta uppdrag. Vi ser fram emot att lära känna platsen och människorna i Robertsfors, tiden fram till december kommer att gå väldigt fort, säger Maja Hallén, en av teamets medlemmar.

Teamet består av personer med kontakter lokalt och bland teammedlemmarna finns erfarenhet av att arbeta med utveckling av äldre industrimiljöer. Maja Hallén arbetar som arkitekt och undervisar på Arkitekthögskolan i Umeå, Johannes Samuelsson är konstnär och dokumentärfotograf och har bland annat gett ut boken ”Robertsforsgruppen”. De har sällskap av antikvarien Åsa Hallén som har följt och delvis deltagit i utvecklingen av Fengersfors bruk i Dalsland, samt av Jenny Nordmark som är arkitekt, scenograf och konstnär.

Att på bästa sätt nyttja de byggnader och resurser vi redan har är en av samhällsbyggandets viktigaste uppgifter. Hur vi förvaltar våra gemensamma kulturarvsmiljöer spelar stor roll för hur väl vi lyckas nå målsättningarna i såväl Politik för gestaltad livsmiljö som i Agenda 2030. Förhoppningen är att den här satsningen ska utveckla kunskap och strategier kring detta som kan komma till användning i flera regioner och kommuner i Sverige, säger Jessica Segerlund, enhetschef för ArkDes Think Tank.

Tider:

1 februari-3 april: Utlysning

24 maj-26 maj: Teamet startar upp sitt arbete i Robertsfors.

24 november: Slutleverans

Om ArkDes

ArkDes (Arkitektur- och designcentrum) är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design och ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design. ArkDes har också ett unikt uppdrag från regeringen inom politikområdet gestaltad livsmiljö. Förutom att vara ett museum och en mötesplats på Skeppsholmen, driver ArkDes praktiknära forskning där arkitekter och designers bjuds in för att utifrån gestaltningskompetens utarbeta förslag på konkreta samhällsutmaningar. 

ArkDes är även en del av Rådet för hållbara städer med uppdrag att stötta de kommuner som berörs av berörs av större industrietableringar och industriexpansioner i Norrbottens och Västerbottens län avseende hållbart samhällsbyggande och gestaltad livsmiljö.

Om Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella kulturarvsmyndigheten. Vi gör kulturarvet till en del av samhällsutvecklingen genom att ge förutsättningar till att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Ansvaret omfattar i första hand frågor om kulturlandskap, kulturmiljöer, kulturföremål och museer. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls. 

Vi utgår från målen och de uppdrag regeringen ger oss i instruktion och regleringsbrev. Riksantikvarieämbetet har regeringens uppdrag att delta i Rådet för hållbara städer, Miljömålsrådet och att samverka tillsammans med Boverket, ArkDes och Statens konstråd inom politikområdet gestaltad livsmiljö.

Kontakt

Teamet: Maja Hallén
073 535 65 65
maja@nordmarknordmark.se

Robertsfors kommun: Jessica Erlaskog
0934-14015
jessica.erlaskog@robertsfors.se

ArkDes: Karin Svensson
072 386 22 14
karin.svensson@arkdes.se

Riksantikvarieämbetet: Hanna Gelotte Fernandez
08 519 181 86
hanna.gelotte.fernandez@raa.se

 Om ArkDes

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Vi är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design.


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman