2022-09-21 11:09Pressmeddelande

Pressinbjudan. Konferens Gestaltad livsmiljö 6 okt: Vad ska vi bevara och utveckla när vi står inför stora utmaningar?

Konstnär Britta Marakatt-Labba . Foto: Tim Kristersson.
Césare Peeren. Foto: Lenny Oosterwijk© 
Marianne Jonsson Foto: Privat
Gloria Cabral Foto: Privat
Helena Bjarnegård riksarkitekt. Foto: Hanna Franzén. Boverket.
Andreas Bjersby. Foto: Privat.
Konstnär Britta Marakatt-Labba . Foto: Tim Kristersson. Césare Peeren. Foto: Lenny Oosterwijk© Marianne Jonsson Foto: Privat Gloria Cabral Foto: Privat Helena Bjarnegård riksarkitekt. Foto: Hanna Franzén. Boverket. Andreas Bjersby. Foto: Privat.

6 oktober. Fri entré. Plats: ArkDes och direktsänt. Se hela programmet längre ned. 

Fedir Androshchuk från Nationalmuseet i Kiev, Gloria Cabral från Gabinete de Arquiectura i Paraguay, Césare Peeren från Superuse, Nederländerna och konstnären Britta Marakatt-Labba. Det är några av talarna när Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd gemensamt bjuder in till den årliga konferensen på temat När allting ställs på sin spets. På konferensen presenteras årets Strålkastare som uppmärksammar aktörer som på ett föredömligt sätt arbetar för den gestaltade livsmiljön.

Anmälan och intervjuer: Maria.ostman@arkdes.se 073-273 36 00

Konferensen tar upp frågor om vilka värden och kvaliteter i våra gestaltade miljöer som är betydelsefulla att bevara och utveckla när vi står inför stora världsutmaningar så som väpnad konflikt, klimatförändringar, hotat kulturarv, resurshushållning och segregation.

”Vi står inför stora samhällsutmaningar och nu är det dags att agera. Det enda sättet att ställa om till ett hållbart samhälle är att skapa och utveckla de miljöer där vi lever, bor och arbetar till hållbara, vackra och inkluderande platser för alla.”
Helena Bjarnegård, riksarkitekt. Boverket.

”Klimatomställningen är en av vår tids ödesfrågor. Kulturmiljön är en kraft i utvecklingen av ett hållbart samhälle där vi genom att ta tillvara den befintliga bebyggelsen kan hushålla med jordens resurser och skapa goda livsmiljöer för flera generationer framåt.”,
Joakim Malmström, riksantikvarie Riksantikvarieämbetet.

”Hållbarhet handlar till stor del om att skapa goda relationer mellan människor och platser. Med ett helhetsperspektiv kan vi forma platser som människor trivs i och känner stolthet över. Så skapar vi inkluderande och hållbara gemensamma rum”.
Patrick Amsellem, direktör Statens konstråd.

"Gestaltningen av våra gemensamma miljöer har en central roll i hur vi uppfattar vårt samhälle, hur vi betraktar oss själva. Genom att kunskap om hur hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden kan vi bidra till miljö-, klimat- och folkhälsomål. På ArkDes har vi exempelvis undersökt framtidens gatumiljöer i projektet Street Moves. Konferensen är en viktig dag för att samlas kring utmaningarna och inte minst lyfta de goda inspirerande exemplen"Jessica Segerlund, chef for ArkDes Think Tank.

Gloria Cabral har utsetts till vinnare av flera arkitekturpriser och är känd för sin materialkunskap där hon kombinerar innovation inom byggteknik med material så enkla som tegel. Gabinete de Arquitectura belönades med Guldlejonet i Venedig 2016. 
En central del av Cabrals arbete är baserat på övertygelsen att arkitektur har kapacitet – och därmed ansvar– att förbättra samhället. Gloria Cabral menar att arkitektur inte bara en disciplin eller ett yrke, utan ett medium för att interagera med en gemenskap.

Huvudtalare: Gloria Cabral har utsetts till vinnare av flera arkitekturpriser och är känd för sin materialkunskap där hon kombinerar innovation inom byggteknik med material. Gabinete de Arquitectura belönades med Guldlejonet i Venedig 2016. En central del av Cabrals arbete är baserat på övertygelsen att arkitektur har kapacitet – och därmed ansvar– att förbättra samhället. Gloria Cabral menar att arkitektur inte bara är en disciplin eller ett yrke, utan ett medium för att interagera med en gemenskap. 
"Arkitekter", bygger inte objekt, utan samhällen".

Bakgrund
Politik för gestaltad livsmiljö handlar om en helhetssyn på utformningen av våra livsmiljöer; platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv. Att arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö ska stärka varandra för att hantera de samhällsutmaningar vi står inför och tillsammans bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle där alla ska få möjlighet att påverka vår gemensamma miljö. Det unika samarbetet mellan Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd gör att frågor som ligger på tvären, som stolthet, identitet och trygghet kan fångas upp på ett nytt sätt.

Hela programmet:

08:30. Registreringskaffe

09:00. Välkommen
Styrgruppen för myndighetssamverkan kring Gestaltad livsmiljö hälsar välkomna.
Helena Bjarnegård, riksarkitekt
Marja-Leena Pilvesmaa, avdelningschef Kulturmiljöavdelningen, Riksantikvarieämbetet
Jessica Segerlund, enhetschef Think Tank,  ArkDes
Lena From, chef Konstenheten, Statens konstråd

09:10. Spaning: ICOMOS Sverige och Nationalmuseet i Kiev. ICOMOS Sverige
Malin Myrin, antikvarie och konservator
Ulrika Mebus, antikvarie
Nationalmuseet, Kiev
Fedir Androshchuk

09:40. Reflexion och samtal om politiken för gestaltad livsmiljö.
Helena Bjarnegård, riksarkitekt
Joakim Malmström, riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet
Kieran Long, överintendent, ArkDes
Patrick Amsellem, direktör, Statens konstråd

10:15. Panelsamtal: Om staten/det offentliga som förebild.
Trafikverket –Johan Folkesson, chefsarkitekt
Statens fastighetsverk – Vanja Knocke, projektutvecklare
Akademiska hus – Håkan Sandhagen, chefsarkitekt
Akademiska sjukhuset – Andreas Bjersby, chef konstenheten Region Uppsala.
Adolfsbergsskolan – Eva Mårtensson, lokalförsörjningschef Knivsta kommun

10:50. PAUS

11:25. Keynote: Gloria Cabral, Gabinete de Arquiectura

12:10. LUNCH

13:10. Strålkastare. Årets utvalda strålkastare presenteras av riksarkitekt Helena Bjarnegård.

13:45. Eftertänksamhet, kunskap och uppdaterade perspektiv - En annan väg för byggsektorns omställning. Lone-Pia Bach, professor i restaureringskonst, Kungliga konsthögskolan

14:05. Bevarande och utveckling av Varvsstaden i Malmö. Bengt Wahlgren, antikvarie

14:20. Attraktiv kollektivtrafik, platsanalys och samverkan. Stationsområdet i Varberg.
Marianne Jonsson, curator, arkitekt och konstnär. Konsult Statens konstråd.
Karin Sjödin, Varbergs kommun.

14:35. Att förhålla sig till värden på platsen. Skissernas museum i Lund.
Jonas Elding, arkitekt Elding Oscarson

14:55. PAUS

15:25. Lokala värden och globala utmaningar. Visioner: i norr: Kiruna
Britta Marakatt-Labba, konstnär.

15:45. Lokala värden och globala utmaningar. Råängen i Lund.
Jake Ford, landskapsarkitekt, White arkitekter

16:00. Panelsamtal: Vilka värden och kvalitéer betyder något när allting ställs på sin spets?
Lone-Pia Bach, professor KKH
Bengt Wahlgren, antikvarie
Marianne Jonsson, curator, arkitekt, konstnär, konsult Statens konstråd
Jonas Elding, arkitekt Elding Oscarson
Britta Markatt-Labba, konstnär
Jake Ford, landskapsarkitekt White arkitekter

16:30. Keynote: Césare Peeren, Founder Superuse

17:10. Sammanfattning

 

 

 

 

 

 

 Om ArkDes (Arkitektur- och designcentrum)

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Vi är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design.


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman