2023-03-09 12:59Pressmeddelande

Ny rapport. Mer än varannan svensk (53%), har aldrig försökt påverka sin närmiljö

Grafisk form: Magdalena Czarnecki
Illustration: Idéskiss Eldberget från Visioner: i norr av teamet Britta Marakatt-Labba, Norell/Rodhe, Outer Space, Eugenia Segerstedt.
Grafisk form: Magdalena Czarnecki Illustration: Idéskiss Eldberget från Visioner: i norr av teamet Britta Marakatt-Labba, Norell/Rodhe, Outer Space, Eugenia Segerstedt.

Vi har hela listan på hur det ser ut i din kommun.

Mer än varannan svensk, 53 procent, har aldrig försökt påverka utformningen av sin stadsdel eller närmiljö. Det visar en ny Sifoundersökning gjord av Kantar Public på uppdrag av ArkDes (Statens centrum för arkitektur och design), i samband med att man i dag släpper rapporten “Ett samhälle som håller ihop” som följer upp Regeringens nationella arkitektur- och designpolitik.

Vi måste arbeta med att involvera medborgarna i det som gestaltas, byggs och förvaltas för att skapa ett samhälle som håller ihop. Målet med den nationella politiken är att arkitektur, form, design, konst och kulturarv har en avgörande betydelse i samhällsbygget och kan bidra till att skapa ett hållbart och jämlikt samhälle som ger en känsla av tillhörighet och stolthet. Undersökningen visar att betydligt fler måste få kunskap om och förutsättningar för hur man kan påverka sin närmiljö och det vill vi arbeta mer med, säger Jessica Segerlund, enhetschef på ArkDes.

Den vanligaste formen av engagemang för svenskarna, när det gäller att påverka utformningen av närmiljön, är att skriva under en protestlista tätt följt av att skicka in ett önskemål eller klagomål i en app. Endast 8 procent har deltagit i någon form av medborgardialog (exempelvis om utformning och innehåll av plats eller byggnad). Fler tabeller i pressmeddelandets bilaga.

Har du som medborgare någon gång agerat i syfte att påverka utformningen av din närmiljö/tätort/stadsdel? Andel i procent av totalt antal svarande.

Region  

Nej, aldrig

Ja, netto

Visste inte att jag kan påverka min närmiljö

Vet ej

Region Blekinge

48

38

11

3

Region Dalarna

57

31

9

3

Region Gotland

56

34

7

2

Region Gävleborg

49

39

10

2

Region Halland

48

40

10

2

Region Jämtland

55

35

8

3

Region Jönköping

52

36

9

3

Region Kalmar

52

38

6

3

Region Kronoberg

58

33

7

1

Region Norrbotten

50

35

12

3

Region Skåne

53

37

8

1

Region Stockholm

54

40

6

0

Region Södermanland

55

40

4

1

Region Uppsala

49

42

7

2

Region Värmland

57

37

4

3

Region Västerbotten

55

35

8

1

Region Västernorrland

53

33

11

2

Region Västmanland

53

37

9

1

Region Västra Götaland

46

42

10

3

Region Örebro

60

31

6

3

Region Östergötland

57

35

5

2

I rapporten lyfts exempel på offentliga aktörer som arbetar på nya sätt för att utveckla närmiljöer. I Region Dalarna samlas personer från Länsbiblioteket och vården för att ta fram metoder för att främja läsning genom en god gestaltad och utformad miljö. I Gällivare byggs just nu ett multiaktivitetshus som ska stå klar 2027 och bli en gemensam plats i en stad i kraftfull omvandling. I Borlänge bjuds barn in till Arkitekturkollon för att inspirera och utbilda unga att arbeta som gestaltare och arkitekter och inte minst förstå att de kan påverka framtidens gestaltade livsmiljöer.

 

Illustration: Idéskiss Eldberget från Visioner: i norr av teamet Britta Marakatt-Labba, Norell/Rodhe, Outer Space, Eugenia Segerstedt.

Grafisk form: Magdalena Czarnecki

Illustration: Idéskiss Eldberget från Visioner: i norr av teamet Britta Marakatt-Labba, Norell/Rodhe, Outer Space, Eugenia Segerstedt.

För mer information, intervjuer, kontakta:
Maria Östman, pressansvarig
Tel: +46 (0)73 273 36 00
E-post: maria.​ostman@arkdes.se

Om rapporten och bakgrund:

Ladda ned den här:

ArkDes_Rapport_Ett-samhalle-som-haller-ihop_Politik-for-gestaltad-livsmiljo_2022_Digital.pdf

I dag den 9 mars släpps rapporten ”Ett samhälle som håller ihop” som är en del av ArkDes uppdrag att årligen följa upp Regeringens politik för gestaltad livsmiljö. ”Politik för gestaltad livsmiljö” är Regeringens samlade nationella arkitektur- och designpolitik som antogs 2018. Målet är att arkitektur, form, design, konst och kulturarv ska bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen.

Statens centrum för arkitektur och design, ArkDes, har i uppdrag att gemensamt med Boverket, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd, arbeta för att politiken genomförs. Som en del i detta uppdrag återrapporterar ArkDes till Kulturdepartementet och släpper i dag rapporten ”Ett samhälle som håller ihop”. Rapporten riktar sig även till branschaktörer och en intresserad allmänhet.

Begreppet ”gestaltad livsmiljö” är relativt nytt, och syftet med begreppet är att ta ett helhetsgrepp om de stora samhällsutmaningarna. Regeringens politik ska kunna hantera olikartade behov som gestaltningens påverkan på bostadsbyggande, infrastruktur, segregation, tillgänglighet, klimat, arkitektur, trygghet, kultur, integration, digitalisering och folkhälsa.

Om undersökningen
Sifoundersökningen är gjord av Kantar Public på uppdrag av ArkDes under sept.- okt. 2022. Totalt har 4 200 svenskar 18–79 år från ett riksrepresentativt urval svarat på frågor om sina upplevelser av offentliga miljöer.

Så kan du påverka och göra din röst hörd:

Delta i medborgardialoger och samrådsmöten när nya planförslag tas fram. När ett område i kommunen ska förändras tas det först fram ett förslag till en ny plan för området. Förslaget skickas till berörda, myndigheter och intresseorganisationer samt ställs ut på webben, på biblioteket och i kommunhuset. Det finns möjlighet att delta och komma med synpunkter flera gånger under planprocessens gång.

Använd sociala medier för att ställa frågor till kommunen.

Gå på kommunfullmäktiges eller nämndernas möten.

Ta del av besluten som fattas av politiker.

Skriv på en protestlista om ett beslut eller skicka in medborgarförslag till kommunen.

Bilaga

Statistik i tabellform

Om ArkDes
ArkDes är Statens centrum för arkitektur och design och förvaltar en omfattande och unik arkitektursamling. ArkDes är beläget på Skeppsholmen och här bedrivs även forskning i samlingarna, praktiknära forskning runt om i Sverige, samverkan samt strategiskt analysarbete inom arkitektur och design.

 


Om ArkDes (Arkitektur- och designcentrum)

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Vi är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design.


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman

Relaterade presskit