2009-07-01 20:23Pressmeddelande

BanaVäg - Arkitekturmuseets stora satsning i höst

Infrastruktur för en hållbar samhällsutveckling
6 oktober - 6 januari 2010

En väl utbyggd infrastruktur är nödvändig för ett land och dess innevånare. Det som planeras idag för att förbättra människans möjligheter till rörlighet och tillgänglighet har en avgörande betydelse för genera-tioner. Det kräver miljardinvesteringar, tar lång tid att utveckla och sätter oåterkalleliga spår i landskapet. Därför är det också viktigt att de projekt som genomförs är demokratiskt förankrade och väl gestaltade. Höstens stora utställning på Arkitekturmuseet sätter fokus på den landburna infrastrukturen - väg- och spårtrafik - och dess samband med samhällsplaneringen.

Vad är infrastruktur? Varför behövs den? Vilken roll har den i samhälls-byggandet? Hur kan en god gestaltning uppnås? Är lösningen att gräva ner nya väg- och spårdragningar? Utifrån framtida, aktuella och historiska infrastrukturprojekt diskuteras infrastrukturens roll i dagens Sverige med Sören Brunes upplevelsebaserade scenografi som ram.

I urvalet ingår en rad stora som små, aktuella projekt som pågår i landet: Nya länkar som Botniabanan och Höghastighetsbanan, nya vägför-bindelser, gränsöverskridande planering i Öresundsregionen, samverkan i Västra Götaland, regionförstoring i Norrköping/Linköping, förändringen av trafikflöden i Stockholmsregionen med Citybanan, Tvärbanans utbyggnad, Norra länken och Förbifarten, utvecklingen av noder - knutpunkter för olika trafikslag i hela landet.

Den goda gestaltningen löper som en röd tråd i tillbakablickar mot klassiska byggnadsverk, som broar och järnvägsstationer, genomförda med höga ambitioner. Genom foto, filmer, modeller, ljud och prototyper berättas om utvecklingen av vägar och spår.

Utställningen är producerad av Arkitekturmuseet i samarbete med Banverket och Vägverket.

Mer information på www.arkitekturmuseet.se


Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman