2009-04-02 13:30Pressmeddelande

Arkitektur och form i kulturpolitiken?

Tisdag den 14 april kl. 18 Hörsalen, Arkitekturmuseet, Skeppsholmen

Den statliga kulturutredningen har föreslagit en stor omorganisation av det svenska kulturlivet. Museer tillhör kulturinstitutionerna och hör till sfären för samtid, framtid och livsmiljö. Förslaget innebär bland annat att arkitektur ska separeras från de övriga museerna och ingå i en förvaltningsmyndighet.

Man menar att ämnet ska få större genomslagskraft som en del i aspektpolitiken och som en naturligt växande del av de kreativa näringarna. Men vad innebär arkitektur som aspektpolitik? Var äger den rum? Vem driver frågorna? Vad händer med Arkitekturmuseets utvidgade uppdrag att agera mötesplats för form och design som utreds inför 2010?

Hur ska medborgarna delta och utveckla en förståelse för arkitektur, form och design? Var ska skola och fortbildning hämta kunskap i teori och praktik?
Vad händer med det folkbildande uppdrag vilket varit en mycket viktig del av museets verksamhet?

Vem ska ansvara för att forskning om dagens och framtidens byggda, anlagda
och formgivna miljö blir möjlig? Vem ska ansvara för dagens digitala arbetsprocess? Vem ska driva behovet av infrastruktur för forskning?

Var ska arenor för öppna diskussioner om arkitekturens roll i samhällsplaneringen finnas? Vad händer med demokratiaspekten? Var förmedlas redskap för att påverka vår gemensamma miljö? Var kan yrkesverksamma aktörer och allmänhet mötas? Var kan man ta del av internationella idéer i Sverige? Var kan medborgaren möta utställningar om ny arkitektur, formgivning och design i fortsättningen?
Vilka naturliga systerorganisationer kan samarbete i Europa bedrivas med?

Detta är några av våra tankar kring arkitektur och form i Kulturutredningen.
Den 19 maj skall remissinstanserna inkommit med sina synpunkter.
Vi har bjudit in företrädare för olika aspekter till en debattkväll där de presenterar sin syn och vilka förbättringar de efterlyser för en framtida kulturpolitik. I panelen kommer följande att delta:

- Laila Strunke, ordförande Sveriges Arkitekter
- Leif Brodersen, prodekan Arkitektur, Kungl. tekniska högskolan
- Kerstin Wickman, professor em. Konstfack, design- och konsthantverkshistoria
- Thorbjörn Andersson, adjungerad professor, Sveriges lantbruksuniversitet
- Christine Carendi, vice vd, Svensk Form
- Carl-Gustaf Hagander, landssekreterare, Länsstyrelsen i Stockholms län
- Monika Fundin Pourshahidi, kansliråd, Kulturdepartementet
- Stuart Wrede, arkitekt och konstnär, tidigare chef för MOMAs design- och arkitekturavdelning i New York

Moderator: Lena From. För mer info: www.arkitekturmuseet.se
Övriga frågor vänligen kontakta: lisen.garback@arkitekturmuseet.se

OBS!
Det är fri entré och ett begränsat antal platser i Hörsalen. Det finns även möjlighet att följa debatten på filmduk i Hörsalsfoajén. Därefter fortsätter debatten med mingel i Bloms bar.


Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman