2018-02-22 17:24Nyheter

Kieran Long om propositionen Politik för gestaltad livsmiljö​

null

Kieran Long om propositionen Politik för gestaltad livsmiljö

I propositionen Politik för gestaltad livsmiljö (Prop. 2017/18:110) föreslår regeringen att ett nytt politiskt mål för arkitektur-, form- och designpolitiken införs. ArkDes överintendent Kieran Long kommenterar här propositionen och vad den innebär för ArkDes.

”Den proposition som presenteras i dag, torsdagen den 22 februari, visar att Sverige är en stark företrädare för tron på att form och design kan förbättra vanliga människors liv. Det är en idé som har övergetts i andra länder men här är det regeringens officiella politik. Enligt propositionens förhållningssätt till stadsgestaltning måste kommuner, myndigheter, företag, byggherrar och arkitekter sätta form och design i första rummet i allt beslutsfattande.

De tre ministrarna bakom propositionen har framgångsrikt inkluderat befintliga krav och behov i ett helhetskoncept för form och design som ett verktyg för förbättrad stadsutveckling. Det är genom sådana samarbeten och gränsöverskridande strukturer som vi kan skapa en god livsmiljö. På internationell nivå är det sällsynt, men det faktum att tre olika regeringsdepartement har deltagit i arbetet ger propositionen betydligt större tyngd och betydelse.

ArkDes bidrar till propositionens föresatser på två sätt: För det första är vi ett nationellt kunskapscentrum för arkitektur, form och design, både för professionen och en bred, kulturintresserad allmänhet. Vi förmedlar den främsta internationella arkitekturen och designen till Sverige och fungerar som en plattform för svenska arkitekter och formgivare där de kan visa och utveckla sina arbeten. Arbetet börjar i juni i år med en större utställning som heter Public Luxury. Utställningen utforskar hur arkitektur och design formar dagens svenska samhälle.

För det andra utökar vi vår interna expertkunskap och har som mål att skapa en forskningskultur och en bättre arena för debatt mellan professionen och allmänheten. Vi ser med spänning på våra nya forskningsresurser som vi vill använda för att ge Sverige en bred forskningsbas samt satsa på och lyfta fram lyckade projekt runt om i landet. ArkDes finns som ett stöd för kommuner och myndigheter och bidrar gärna med hjälp i arbetet med att hitta vägar för att bygga bättre byggnader, gator och områden.

Vi ser också fram emot det kommande samarbetet med andra aktörer på området, i synnerhet Boverket, Statens Konstråd och Riksantikvarieämbetet. Redan i dag har vi en mycket positiv dialog med dessa samarbetsparter och kommer att göra vårt bästa för att uppfylla propositionens föresatser tillsammans med dem.

Propositionen är också en utmaning för arkitekter och formgivare att visa hur deras arbete kan påverka människors liv. Arkitekter, stadsplanerare och formgivare måste gå från ord till handling och ta fram konkreta lösningar på de utmaningar som de svenska samhällena står inför i dag. ArkDes kan vara en plattform för det tankearbetet. Men Sverige kan inte göra det ensamt. Världens främsta arkitekter, formgivare och tänkare måste bjudas in till ett samtal om hur vi ska förverkliga de möjligheter som propositionen innebär”.

Kieran Long, överintendent ArkDes

Läs hela propositionen här:

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/nytt-nationellt-mal-for-arkitektur--form--och-designpolitiken/

För intervjuer: Maria Östman ArkDes 073-273 36 00.


Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman